Login
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. Litoměřice

O nás



Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Co je Asociace?

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. (ve zkratce ARPZPD ČR, z.s. ) je otevřeným, nepolitickým sdružením zapsaný spolek s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Založení Asociace

Asociace byla založena v roce 1991 a navázala na dlouholetou práci Komise rodičů tělesně postižených dětí. Registrace Asociace byla provedena u Ministerstva vnitra 23.7. 1991 a jejím ústředním sídlem je Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8-Karlín. Statutárními zástupci jsou předsedkyně a ředitelka.

Struktura Asociace

Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada, složená z volených delegátů klubů. Valná hromada každoročně určuje koncepci činnosti a rozvoje Asociace, odvolává a volí Republikový výbor ARPZPD v ČR a Republikovou revizní komisi ARPZPD v ČR, z.s.. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která schvaluje veškerou činnost klubu, volí a odvolává výbor klubu Asociace a revizní komisi klubu Asociace.

(převzato z www.arpzpd.cz )

Klub Plamínek

Kdo jsme

Plamínek je členem ARPZPD v ČR, z.s.- zapsaný spolek s právní subjektivitou.
Nejvyšším orgánem je členská schůze, která schvaluje strategické dokumenty. Volí a odvolává členy výboru a revizní komise.
Výbor klubu pak mezi jednotlivými schůzemi řídí práci a zajišťuje plnění stanovených úkolů, volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře a určuje statutární zástupce.

Klub spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s institucemi, organizacemi i jednotlivci zabývajícími se problematikou zdravotně postižených dětí a mládeže

Klub Plamínek sdružuje rodiny z Litoměřic a okolí.a všechny, kteří chtějí aktivně pomoci postiženým dětem, a jejích rodinám.

Poslání

  • prosazovat rovnoprávnost zdravotně postižených dětí, mládeže a jejích rodin
  • sdružit rodiny, které pečují o dítě se zdravotním postižením
  • pomoci těmto rodinám překonat pocit bezradnosti v jejích obtížné životní situaci
  • šířit informace, týkající se zdravotně postižených

Cíle

Poskytnout pomoc rodině s dítětem se zdravotním postižením, směřující k snazšímu překonání složité životní situace a k posílení soudržnosti rodiny,

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. Litoměřice

Created by © 2008 Chabera tvorba stránek webhosting